Page Container


Corporate Profile

Executives

Directors

Representative Directors Chairman of the Board Yasushi Kimura
President Yukio Uchida
Executive Vice President Jun Mutoh
Directors Executive Vice President Junichi Kawada
Senior Vice President Yasushi Onoda
Hiroji Adachi
Satoshi Taguchi
Katsuyuki Ota
Directors (Part-time)   Tsutomu Sugimori
  Takashi Hirose
  Shunsaku Miyake
  Shigeru Oi
Outside Directors
(Independent Directors)
  Hiroko Ota
  Mutsutake Otsuka
  Seiichi Kondo
  Yoshiiku Miyata

Corporate Auditors

Full-time Corporate Auditors   Takashi Setogawa
Yuji Nakajima
Yoji Kuwano
Outside Corporate Auditors (Independent Corporate Auditors)   Naomi Ushio
Nobuko Takahashi
Seiichiro Nishioka

Executive Officers

Executive Officers   Yoshiaki Ouchi
  Takahiro Miura
  Masahiro Kawaji
Yasunori Yazaki
Itsuo Niwa