Page Container


Corporate Profile

Executives

Directors

Representative Directors Chairman of the Board Yasushi Kimura
President Yukio Uchida
Executive Vice President Jun Mutoh
Directors Executive Vice President Junichi Kawada
Senior Vice Presidents Yasushi Onoda
Hiroji Adachi
Kunimitsu Oba
Executive Officer Katsuyuki Ota
Directors (Part-time)   Tsutomu Sugimori
  Takashi Hirose
  Takeshi Kurosaki
  Shunsaku Miyake
  Shigeru Oi
Outside Directors
(Independent Directors)
  Hiroshi Komiyama
  Hiroko Ota
  Mutsutake Otsuka
  Seiichi Kondo
  Yoshiiku Miyata

Corporate Auditors

Full-time Corporate Auditors   Tadashi Ohmura
Takashi Setogawa
Yoji Kuwano
Outside Corporate Auditors (Independent Corporate Auditors)   Toshinori Kanemoto
Naomi Ushio
Nobuko Takahashi
Seiichiro Nishioka

Executive Officers

Senior Vice President   Ichiro Yamamoto
Executive Officers   Yoshiaki Ouchi
  Takahiro Miura
  Masahiro Kawaji
Yasunori Yazaki